เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์
เพื่อรับทุนการศึกษาประจำปี 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2563

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

  • เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.
  • มีฐานะยากจน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบาก ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ
  • มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยัน หมั่นเพียรที่จะศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องใดๆ จากหน่วยงานอื่น
  • เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งมีรายได้รวมต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี หรือขาดบุพการีโดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่น ซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจน มีรายได้รวมต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
เลขที่ 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-677-8888 ต่อ 1221 , 1222 โทรสาร 02-245-8664 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.)

ระเบียบการให้ทุนการศึกษาดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา